google.com, pub-5414181346107489, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Health & Wellbeing Club

Public·11 members

Batyr Muhammedow Gonsy Gyz


Eger şeýle bolsa, ýagny biz ýagdaýy bilýän bolsak, özümiziň aldanmagymyza, çagalarymyzyň geljeginiň ogurlanmagyna, ýurduň batyrylmagyna razy bolmasak, onda näme muňa garşy hiç bir hereket etmeýäris?
Batyr Muhammedow Gonsy GyzMysal üçin, men ozallar onuň Aşgabadyň we onuň töwereginiň ilatynyň jaýlaryny ýykyp, olary iki göç- bir talaň edişine, bahasy on esse çişirilen biderek jaýlara salyp, bergä batyryşyna, ömürlik gorkup gezmeli edişine, aljyradyşyna gynanardym. Indi ol Lebap, Daşoguz ýaly ýerlerden Aşgabada, Türkmenbaşa gök önüm getirip gün görýän görgüli adamlaryň kastyna çykdy, ýagny her welaýat özüni üpjün etmeli diýdi.


Şol sanawyň başynda hem, iň soňundan aýtmalyny iň öňünden aýdýanymy bagyşlaň, bu pikir böwrümi ýaryp ýaryp barýar, prezident bolup, daşary ýurtly biznesmenler bilen ýurdy batyrýan proýektlere, ogurlykly gurluşyk kontraktlaryna goşulmaryn, ýagny Baş Ogry bolmaryn, adalatly saýlanan parlament agzalary tassyklamasa, peýdasy-zyýany öňünden açyk-aýdyň edilmese, ýurtda döwletiň, halk pulunyň hasabyna uly gurluşyklaryň bir kerpiji hem goýulmaz.


Bilmeýänler bilsinler, Guly edebiýaty Ikinji Jahan urşy ýyllarynda Gökdepäniň Babarap obasynda döredi we 2007-nji ýyldan soň bat alyp başlady. Türkmen edebiýatynyň bu ýaş akymynyň düýbüni tutan Mälikguly şahyr Berdimuhammedow. Ol şol gazaply ýyllarda, nemes faşistlerinden çekinmän, ýetginjek halyna goşgy ýazyp, tutuş halky beýik ýeňşe ruhlandyrypdyr. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Share this Group  

bottom of page